YAZIM KURALLARI

LÜTFEN BİLDİRİ GÖNDERİMİNDE BU FORMU KULLANINIZ:

https://docs.google.com/forms/d/1QxJgc5WAfmefiq2b3kjwwBui8_z1CF-bxKi6vs5zNxs/viewform?edit_requested=true


Yazım Kuralları
Bildiriler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Türkçe özet en az 200, en fazla 300 kelime olarak hazırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler en fazla 5 kelime olmalıdır.
Bildiri (özetler, metin, kaynakça, tablolar, ekler vb. dahil)  en az 8, en fazla 15 sayfa olmalıdır.

iletişim:
 kayfor13konya@gmail.com

Atıflar/göndermeler
Metinde;
Yazı karakteri Times New Roman,
Makale başlığı 12 punto, koyu ve büyük harf,
Özet, Anahtar Kelimeler, 10 punto
Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,
Alt başlıklar 11 punto, koyu ve ilk harfler büyük,
Metinde satır aralığı 1.15, 11 punto, paragraflardan sonra boşluk 2nk,

Atıf Kuralları
Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içinde: (Keleş, 2000: 35)
Kaynakçada: Keleş, Ruşen (2000), Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, İstanbul.

Metin içinde: (Heper, 1974: 80)
Kaynakçada: Heper, Metin (1974), “Değişen Türkiye’de Bazı “Geleneksel” Üst Kademe Yöneticilerinin Eğilimleri”, Amme İdaresi Dergisi, C: 7, S: 2, s. 76-100.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içinde: (Cankat ve Caner, 2015: 55)
Kaynakçada: Cankat, Aysun, Çetin Caner (2015), Küresel Siyaset, Ankaca Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

Metin içinde: (Çiner ve Karakaya, 2013: 70)
Kaynakçada: Çiner, Can Umut, Oral Karakaya (2013), “Merkez-Yerel İlişkileri ve Mülki İdarenin Dönüşümü”,  Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 68, No. 2, 2013, s. 63 – 93

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler
Metin içinde: (Feyzioğlu vd., 1957: 84).
Kaynakçada: Feyzioğlu, Turhan, Arif Payaslıoğlu, Albert Gorvine, Mümtaz Soysal (1957), Kaza ve Vilayet İdaresi Üzerinde Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi SBF Yayınları, Ankara.

Metin içinde: (Beer vd., 2005: 35)
Kaynakçada: Beer, Andrew, Terry Clower, Graham Haughtow, Alaric Maude (2005), “Neoliberalism and the Institutions for Regional Development in Australia”, Geographical Research, 43 (1), s. 25-45.

Derleme yayınlar
Metin içinde: (Fişek, 1976: 23)
Kaynakçada: Fişek, Kurthan (ed.) (1976), Toplumsal Yapıyla İlişkileri Bakımından Türkiye’de Mülki İdare Amirliği: Sistem ve Sorunlar, Türk İdareciler Derneği, Ankara.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:
Metin içinde: (Övgün, 2013: 55)
Kaynakçada: Övgün, Barış (2013), “Geleneksel Bölgecilikten Yeni Bölgeciliğe Bir Uygulama Aracı Olarak Kalkınma Ajansları”, Mustafa Ökmen, Güven Şeker, Fatih Yaman (Ed.), Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları –Yapılar, Sorunlar ve Çözüm Arayışları-, Orion Yayınları, Ankara, s. 43-61.

Yazarsız/kolektif yayınlar:
Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)
Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması-Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

 İkincil kaynaktan yapılan alıntılar
Metin içinde: (Kaynak, 2011: 52’den Yılmaz, 2014: 118)
Kaynakçada: Yılmaz, Neşe (2014), “Sürdürülebilir Kalkınma”, İhsan Kazımaz (Ed.), Çevre, Orada Yayınları, Ankara, s. 107-137.
Elektronik ortamdan yapılan alıntılar
Metin içinde: (Morgan, 2012)
Kaynakçada: Morgan, Peter (2012), “Capacity Development and Public Private Partnership”, http://www.gdrc.org/uem/undp-capacity.html, (02.03.2012).
Metin içinde: (yerelnet.org.tr, 2012)