10 Kasım 2015 Salı

KAYFOR 13 SONUÇ BİLDİRGESİ


Selçuk Üniversitesi (SÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından 15-17 Ekim
2015 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen Kamu Yönetimi Forumu’nun (KAYFOR-13) Sonuç Bildirgesi açıklandı.
66 ilden 92 üniversite ve kurumdan 400’den fazla katılımcının yer aldığı KAYFOR-13’te 180 bildiri sunuldu. 13. Kamu Yönetimi Forumu Bilim Kurulu adına KAYFOR-13 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Çukurçayır, KAYFOR 13 Bildirgesi’ndeki kurulun tespitlerini kamuoyu ile paylaştı.
Kamu Yönetimi Formu’nda kurulun tespitleri şöyle;
1- Kamu Yönetimi reformu (merkezi ve yerel ölçekte) çağdaş yönetim yaklaşımları çerçevesinde sürdürülmelidir. 
2- Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki denge yeniden düzenlenmelidir. Yerel yönetimler kadar mülki idarenin de kamu yönetiminde vazgeçilmez işlevleri vardır; mülki idarenin işlevselliği korunmalı, görev ve yetki alanları açık bir biçimde tanımlanmalıdır. 
3- Merkezi yönetim ve yerel yönetim birimlerinin kamu hizmeti sunum süreçlerinin bütün aşamaları şeffaflaştırılmalı, izlenebilir olmalıdır. 
4- Kamu Yönetimi akademisyenleri, kamu politikalarına ve kurumlarına yön gösterebilmeleri için alan araştırmalarına özendirilmeli ve desteklenmelidir. Kamu politikalarının etkinliğinin artırılmasına katkı yapılabilmesi için kamu yönetimi akademisyenleri mutlaka politika yapım süreçlerine dahil edilmelidirler.
5- Yerel yönetimlerin özerkliği özellikle idari ve mali alanda güçlendirilmelidir. Mevcut yetki ve kaynaklar doğrultusunda şeffaflaşma ve performans denetimi güçlendirilmelidir. 
6- Avrupa Birliği hedefleri doğrultusunda kamu yönetimi birimlerinde idari kapasiteyi artırıcı çalışmalara hız verilmelidir. 
7- Avrupa Birliği’nin temel hedefleri olan insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yüksek çevre kalitesini sağlama doğrultusunda kamu yönetimi teşkilatında idari kapasiteyi artırıcı çalışmalara yönelik eylem planlarının oluşturulması ve sürdürülmesine önem verilmelidir. 
8- Kamu kuruluşlarında insan kaynaklarının verimliliğinin artırılması konusunda yoğun bir çaba gösterilmelidir. Kamu personeli seçiminde liyakat ve nesnellik ilkeleri büyük titizlikle uygulanmalıdır
9- Kamu politikalarının oluşturulmasında katılımcı/müzakereci yöntemlerin uygulanması politikaların benimsenmesini/meşruiyetini artırıcı bir etki sağlayacaktır. Kamu yönetiminde etik yaklaşımların benimsenmesi ve önemsenmesi, kamu yararının tesisi ve meşruiyetini de sağlayabilecek bir etki yaratacaktır. 
10- Reformların sağlıklı ve eşgüdümlü işlemesi için Bakanlıklar üstü veya arası bir “reform birimi (Başkanlık, Kurul v.b adlarla olabilir)” oluşturulmalı; reform çalışmaları akademisyenler, STK’lar, özel sektör temsilcileri ile eşgüdümlü yürütülmelidir. 
11- Türkiye’nin toplumsal, yönetsel ve siyasal sorunlarının çözümü için demokrasinin, hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi gereği devam etmektedir. 
12- Türkiye’de kamu yönetimi sorunlarının özgün araştırmalarla belirlenerek, idari kültürümüz ve gereksinimlerimize uygun reform önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kamu kurumları ile akademisyenler arasında işbirlikleri oluşturulmalı ve ülkemizdeki akademik birikimin kamu kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi için kullanımını özendirici politikalar oluşturulmalıdır. 
13- Bu yıl 13.sü düzenlenen Türkiye’nin en büyük kamu yönetimi platformu KAYFOR, kamu yönetimi sorunlarının ülke gündemine taşınması amacıyla stratejik konuların konuşulmasına olanak sağlayan geniş katılımlı toplantılarını sürdürecektir.

12 Mayıs 2015 Salı

KAYFOR
GÜNCEL: 

SUNUMLARDAKİ DEĞERLENDİRMELERİN BİLDİRİLERE YANSIYABİLMESİ İÇİN TAM METİNLER İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ 31 EKİM 2015 OLARAK GÜNCELLENMİŞTİR. ÖNEMLİ DUYURU!
Değerli KAYFOR katılımcıları süreçlerin sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için lütfen web sayfalarında yer alan formları doldurunuz.
Konaklama ve Sosyal Program formları KONGRE DÜZENLEME KURULU açısından büyük önem taşımaktadır.
Lütfen bu formları doldurunuz...
Sizlerden yapılacak geri dönüşlere göre programların düzenlenmesi yapılacağından, gerekli geri dönüşlerin yapılmaması halinde çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi olanağı olmayabilir. Bu tür sorunlara yol açılmaması için lütfen formları doldurunuz.
Saygılarımızla ve esenlik dileklerimizle...

Form için tıklayınız lütfen:
https://docs.google.com/forms/d/1Xpf_Noq4dyotYPsdGtWqG_SnIwbxAQIFmFwnEW6cFZ0/edit

GÜNCEL KONGRE PROGRAMI

https://drive.google.com/file/d/0BxLKLxbxoev7OE5DYVVZbHBubUE/view?usp=sharing

konaklama önerileri
http://kayforturkiye.blogspot.com.tr/p/konaklama.htmlKAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR-13)- TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KAMU YÖNETİMİ KONGRESİ

Kamu yönetimi bilimi, devlet bilimidir. Devletin varlığı, örgütlenmesi, işlevleri, hukuku, etki
alanları, dönüşümü, demokratikleşmesi, sivil toplum ilişkileri, aktörleri, paydaşları, maliyesi, bürokrasisi, yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkileri, küresel sistemle etkileşimi vs. kamu yönetimi biliminin ilgi alanı içerisinde yer almaktadır.
Değişmeyen tek şey değişimdir. Küreselleşme çağında, bu cümle herkesin parolası haline geldi. Tarık Zafer Tunaya “teknolojik ilerlemelerin” bilimsel, toplumsal, yönetsel ve siyasal evrime nasıl etki ettiğini anlatırken diyor ki, insanlık tarihi boyunca “Pişkin tuğladan ilk buhar makinesine geçiş onbin yılda gerçekleşmiştir…
Elektrik santralinden atom piline sadece kırk yılda varılmıştır... İdeolojiler ne kadar çeşitli ve farklı olsalar bile bu gelişmelerin önünde değil, peşindedirler. Teknoloji, sosyal bilimleri geride bırakmıştır” diyor.

1980'lerden sonra kamu yönetimi sarsıcı bir değişim süreci yaşamaya başladı. Bazı ülkeler geleneksel kurumlarını ve işleyişlerini koruyarak değişirken, bazıları da köktenci değişimler yapmayı tercih ettiler. Bütün bu konuların kamu yönetimi ile ilgilenen uzmanlar, akademisyenler ve paydaşlar tarafından tartışılması, kamu politikalarının belirlenmesinde mutlaka yol ve yön gösterici olacaktır.


Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Konya'da geniş katılımlı ve verimli bir kamu yönetimi toplantısı ile Türk kamu yönetimi paydaşlarının bir araya getirilmesi ve kamu yönetimin güncel, kuramsal ve uygulamaya ilişkin sorunlarının tartışılması amaçlanmıştır. 


KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN ROTASI, ETKİLERİ  VE SORUNLARI
ALT BAŞLIKLAR
 1. NE KADAR MERKEZİLEŞME, NE KADAR YERELLEŞME?
 2. KAMU YÖNETİMİNDE GELENEKSELLEŞME, KURUMSALLAŞMA, DEĞİŞİM
 3. MÜLKİ İDARENİN SORUNLARI VE GELECEĞİ
 4. KAMU YÖNETİMİ VE DENETİM
 5. KAMU YÖNETİMİ VE ŞEFFAFLIK (Açık yönetim  (open government) vs.)
 6. KAMU POLİTİKALARI ÜRETİMİNDE PAYDAŞLAR, ETKİNLİK, SORUNLAR
 7. YEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİK, VERİMLİLİK, DEMOKRATİKLİK SORUNLARI
 8. KAMU YÖNETİMİNDE İDARİ KAPASİTE SORUNU
 9. KAMU YÖNETİMİNDE STANDARTLAŞMA, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORUNLARI
 10. YURTTAŞ ODAKLI BİR KAMU YÖNETİMİ MÜMKÜN MÜ?
 11. KAMU YÖNETİMİNİN BİÇİMLENMESİNDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ
 12. TÜRK KAMU YÖNETİMİ ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİNİN NERESİNDE?
 13. KÜRESELDEN KOPMADAN ÖZGÜN MODELLER ÜRETİLEBİLİR Mİ?
 14. KAMU PERSONEL POLİTİKALARI VE SORUNLAR
 15. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE KAMU YÖNETİMİ

KAYFOR-13  iletişim için: kayfor13konya@gmail.com